Na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici bol zriadený Fond na podporu rozvoja študentských service learningových projektov realizovaných na UMB (ďalej „Fond SL“). Fond podporuje projektové service learningové aktivity plánované a realizované študentmi a študentkami Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktoré sú zamerané na spoluprácu s komunitou a ktoré podporujú občiansku angažovanosť a sociálnu zodpovednosť a prispievajú k rozvoju komunít a regiónu a riešeniu miestnych a celospoločenských problémov.

Fond SL sa riadi Zasadami Fondu na podporu rozvoja študentských service learningových projektov realizovaných na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici 

V každom semestri daného akademického roka sa realizuje jedna výzva.

AKTUÁLNA VÝZVA NA PREKLADANIE ŽIADOSTÍ O FINANCOVANIE ŠTUDENTSKÉHO SL PROJEKTU

Termín uzávierky výzvy v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 je:  31.10.2020.

ŽIADOSŤ O FINANCOVANIE service learningovej aktivity

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA Fond SL 

Oprávnený žiadateľ: O poskytnutie finančnej podpory na realizáciu zámeru môže požiadať každý študent a študentka denného štúdia na UMB v prvom alebo druhom stupni štúdia alebo doktorand a doktorandka UMB v dennej forme štúdia, ktorý zároveň preukáže prepojenosť študentskej service learningovej aktivity na vyučovací predmet z ponuky predmetov na UMB s implementáciou stratégie service learning tým, že sa v žiadosti uvedie osoba vo funkcii tútora alebo tútorky, pričom táto osoba musí byť vysokoškolský učiteľ/učiteľka zamestnaná na UMB.

Zodpovedným žiadateľom je osoba, ktorá požiada o financovanie zámeru vo svojom mene alebo v mene kolektívu žiadateľov. Finančná podpora na realizáciu zámeru môže byť pridelená zodpovednému žiadateľovi len raz v priebehu trvania aktuálnej výzvy.
 
Spôsob podávania žiadostí: Žiadosť o financovanie študentskej service learningovej aktivity sa predkladá vyplnením predpísaného formulára, ktorý je v elektronickej podobe dostupný na webstránke www.servicelearning.umb.sk (Ziadost o financovanie_FSL_...), a odovzdáva sa v jednom tlačenom vyhotovení alebo v elektronickej forme na adresu: Alžbeta Brozmanová Gregorová, Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13, 97411 Banská Bystrica, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
 
Maximálna výška predpokladanej finančnej podpory na jednu žiadosť je stanovená na 200 eur. Výška plánovaných finančných nákladov je nenárokovateľná. Stanovenie primeranej výšky je výsledkom hodnotiaceho a schvaľovacieho procesu. Celková suma vyčlenená na financovanie rozvoja študentských service learningových projektov realizovaných na UMB v danom kalendárnom roku je 2 000 eur.
Schvaľovací proces: Komisia pre podporu rozvoja študentských service learningových projektov realizovaných na UMB po vyhodnotení žiadostí o financovanie zámeru vypracováva návrh na schválenie jednotlivých žiadostí, ktorý predkladá rektorovi UMB.
 
Doba realizácie financovaného zámeru:  do konca výučbovej časti príslušného semestra, na ktorý je viazaná výzva

Predloženie záverečnej správy: do konca obdobia na uzatvorenia študijných povinností v príslušnom semestri, na ktorý je viazaná výzva