Na Univerzite Mateja Bela sa service learning aplikuje už od akademického roka 2005/2006 a možno konštatovať, že UMB je lídrom v tejto oblasti v strednej a východnej Európe. Od roku 2013 došlo vďaka projektu „Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania na UMB“, podporeného zo štrukturálnych fondov, ku kvalitatívnemu a kvantitatívnemu rozvoju tejto stratégie na UMB. Univerzita Mateja Bela vstúpila v roku 2016 do podporného programu organizácie Clayss pre rozvoj service learningu na univerzitách. V rámci neho absolvovalo viac ako 30 učiteľov a učiteliek univerzity vzdelávanie zamerané na zavádzanie service learningu do praxe. Zároveň bola na UMB vytvorená platforma na výmenu informácií a skúseností. Od roku 2017 je UMB riešiteľom troch projektov, ktoré sa service learningu priamo venujú a to projektu VEGA č. 1/0671/17 „Vplyv inovatívnej stratégie vzdelávania service learning na rozvoj kľúčových kompetencií a občianskej angažovanosti študentov a študentiek vysokej školy“, projektu Kega č. 040UMB-4/2018 „Vysokoškolskí študenti a študentky ako aktívni spolutvorcovia vzdelávania v témach inakosti a rozmanitosti v prostredí základných škôl“ a projektu Erasmus+ „Service learning vo vysokoškolskom vzdelávaní – podpora tretieho poslania univerzít a občianskej angažovanosti študentov a študentiek“, ktorého je koordinátorom a na ktorom spolupracuje s partermi zo 7 krajín (5 v rámci EU a 2 mimo EU).

 

UMB chápe service learning ako kľúčovú cestu napĺňania svojho tretieho poslania. V aktualizovanom dlhodobom zámere UMB (z roku 2017) sa nachádza aj cieľ angažovať sa v rozvoji komunít a regiónu pri riešení miestnych a celospoločenských problémov a aktívne prispievať k rozvoju občianskej spoločnosti.  Na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici sú v rôznych študijných programoch aplikované tieto modely service learningu (podľa Jacoby 1996):

  • kurz, v ktorom je service learning možnosťou;
  • service learning ako alternatíva ku klasickému kurzu;
  • výskum uskutočňovaný v komunite;
  • kurz service learningu.
  • prax formou service learningu.

 

obrazok2.png