V samotnej stratégii service learning sa rozoznávajú väčšinou 4 kroky:

1. krok: Príprava

Príprava service learningovej aktivity zahŕňa:

  • zmapovanie potrieb  komunity,
  • zmapovanie potrieb študentov a študentiek,
  • zapojenie študentov a študentiek do service learningovej aktivity,
  • teoretickú prípravu študentov a študentiek,
  • vyjasnenie očakávaní a obáv,
  • nadviazanie spolupráce s komunitou,
  • výber a plánovanie service learningovej aktivity.

 

obrazok5.png

 

2. krok: Akcia

Akcia zahŕňa priamu aktivitu alebo službu v komunite. Je to skutočná práca vykonaná v prospech komunity alebo organizácie. Aby táto aktivita bola service learningovou aktivitou, musí spĺňať niekoľko princípov:

  • musí mať jasný cieľ, ktorý reflektuje potreby študentov a študentiek, komunity a školy,
  • poskytuje študentom a študentkám možnosť vyskúšať si teóriu v praxi,
  • je zabezpečené tútorstvo zo strany vyučujúceho/vyučujúcej.

Samotná služba v komunite môže prebiehať rôznymi spôsobmi: ako aktivita počas celého semestra alebo ako jednorazová aktivita s rôznym časovým vymedzením.

 

obrazok5.png

 

3. krok: Reflexia

Ide o reflexiu skúseností študentov a študentiek a prepojenie na časť teoretickej prípravy. Vzdelávanie sa prostredníctvom služby pre iných neprebieha automaticky. Reflexia je kľúčom k pochopeniu významu celej service learningovej aktivity a k rozvoju vedomostí a zručností študentov a študentiek. Je to proces, v ktorom študenti a študentky sumarizujú skúsenosti z rôznych stránok a kriticky rozmýšľajú nad tým, čo a ako sa udialo. Hľadajú súvislosti medzi výsledkom aktivity a činnosťou jednotlivca i celej skupiny. Reflexia poskytuje taktiež pohľad dopredu, pretože ukazuje, ako možno nadobudnuté skúsenosti využiť v ďalšom konaní.

 

obrazok5.png

 

4. krok: Vyhodnotenie, ocenenie a oslava

Vyhodnotenie hovorí o vplyve skúseností service learningovej aktivity na samotných študentov a študentky, komunitu a školu. Vyhodnotenie dáva študentom a študentkám, ako aj tútorom a tútorkám aktivity nový smer pre zlepšenie, rast a zmenu.

Oslava a oceňovanie sú súčasťou fázy vyhodnocovania. Dôležitá je orientácia na pozitíva. Súčasťou je prezentácia aktivít ich výsledkov samotnými študentmi a študentkami. Prácu študentov a študentiek oceňujú aj tí, pre ktorých service learningovú aktivitu vykonávajú, vrátane ich rovesníkov/rovesníčok, školy a komunity.
Bez ohľadu na to, v akom modeli service learning prebieha či aká dlhá je služba študentov a študentiek v komunite a čo obsahuje, je dôležité, aby predmet, ktorý je postavený na stratégii service learning, obsahoval všetky uvedené prvky a aplikoval ich ako vzájomne prepojené.