• získava ľudské zdroje potrebné na uspokojovanie potrieb členov a členiek komunity,
  • prináša nadšenie a nové perspektívy rozvoja spolupráce subjektov,
  • rozširuje možnosť pre rozvoj dobrovoľníctva,
  • vytvára priestor na získanie skutočných informácií o potrebách komunity,
  • rozvíja sieťovanie s inými organizáciami v miestnej komunite,
  • podporuje občiansku participáciu a eliminuje rodové stereotypy,
  • zvyšuje efektivitu, kvalitu a rozsah ponúkaných služieb členom a členkám komunity.