Pre študentov a študentky:

 • rozvíja kritické myslenie,
 • rozvíja kritické myslenie,
 • prehlbuje pochopenie rôznych kultúr a komunít,
 • dáva príležitosť pre rozvoj pružnosti (flexibility) a otvorenosti,
 • rozvíja vedomosti a schopnosti z oblasti práce s komunitou,
 • zlepšuje zručnosti v oblasti komunikácie, spolupráce a vedenia,
 • je príležitosťou otestovať schopnosti, záujmy a hodnoty pre potenciálnu prácu,
 • sieťuje študentov a študentiek pre spoločný cieľ,
 • približuje verejnú službu v komunite,
 • umožňuje multispektrálne videnie problematiky v práci s rôznymi ľuďmi,
 • umožňuje interakciu s rôznymi cieľovými skupinami,
 • poskytuje požadované profesijné skúsenosti,
 • prehlbuje záujem o danú problematiku,
 • ovplyvňuje hodnoty, presvedčenie, postoje,
 • zvyšuje sebavedomie a sebadôveru,
 • rozvíja spoločenskú zodpovednosť,
 • dáva zmysluplnosť a pocit užitočnosti,
 • poskytuje čas pre reflexiu a kreatívne riešenia,
 • zvyšuje motiváciu pre výkon budúceho povolania,
 • ponúka možnosti na sebarozvoj,
 • zvyšuje pocit zodpovednosti za blaho spoločnosti (welfare),
 • podporuje pocit spolupatričnosti k univerzite a ku komunite,
 • rozvíja občianske a manažérske schopnosti,
 • vytvára priestor pre sebarealizáciu.