Je spôsob vzdelávania (sa), v rámci ktorého je teoretická príprava prepojená so získavaním praktických skúseností. Pridanou hodnotou service learningu je, že okrem vlastného rozvoja umožňuje pomôcť iným v ich prirodzenom prostredí prostredníctvom vytvorenej aktivity. Service learningovou aktivitou sa reaguje na potreby vzdelávania (školy), praxe (organizácie) a sebarozvoja (študentov a študentiek).

V súčasnosti je service learning konsenzuálne definovaný prostredníctvom troch kľúčových charakteristík:

1) ide o vopred premyslený a organizovaný zážitok študentov a študentiek získaný prostredníctvom služby, ktorá reaguje na autentické potreby komunity,

2) uskutočňuje sa prostredníctvom spolupráce študentov a študentiek s členmi a členkami komunity, pričom študenti a študentky sú angažovaní do plánovania, prípravy aj hodnotenia samotnej service learningovej aktivity,

3) service learning je začlenený do akademického kurikula a výskumného kontextu (Clayss, 2003).

 

Service learning je vyučovacia a učebná stratégia, ktorá spája zmysluplnú službu v komunite so vzdelávaním reflexiou.