Zámerom projektu „Búranie múrov“ bolo usporiadať festival „Živej knižnice“ pre žiakov a žiačky základných škôl, študentov a študentky stredných škôl a rovnako aj pre verejnosť. Hlavným cieľom projektu bola prevencia voči predsudkom a stereotypom prostredníctvom zoznámenia sa s novým pohľadom ľudí na veci (a ľudí) okolo nás. Projekt sme sa rozhodli uskutočniť po dôkladnej analýze východiskovej situácie. V zrealizovanom dotazníku sme od respondentov a respondentiek okrem iného zisťovali, či vedia, čo je to Živá knižnica. Na anketu reagovalo 124 ľudí. Zo všetkých opýtaných 100 mužov a žien (80,65%) odpovedalo na otázku záporne a 24 mužov a žien (19,35%) odpovedalo kladne.

Projekt „Búranie múrov“ prebiehal dňa 8. 11. 2019 od 9:30 do 16:00 v kultúrno-komunitnom priestore Hory Doly v Liptovskom Mikuláši. Na troch vstupoch, o 9:30, 11:30 a 15:00 sa predstavili dve „Živé knihy“ – mladí ľudia, ktorí v spoločnosti čelia alebo sa stretávajú s predsudkami a sociálnym vylúčením. Živými knihami bola žena, ktorá vo svojom profesionálnom živote pracuje s ľuďmi bez strechy nad hlavou a mladá žena trpiaca ochorením alopécia. Na festival bol pozvaný aj študent so zdravotným znevýhodnením (vozíčkar), ktorý mal byť ďalšou zo „Živých kníh“, avšak účasť v deň konania odriekol.

Cieľovú skupinu tvorilo 73 účastníkov a účastníčok vo veku od 10 do 56 rokov. Festivalu sa zúčastnili žiaci a žiačky zo Súkromnej základnej školy v Ružomberku, a to z piatej a šiestej triedy a prváci z Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši. Na poslednom vstupe pre verejnosť sa zúčastnilo šesť ľudí.

Na začiatku každého stretnutia sme účastníkov rozdelili do dvoch skupín približne po 15 členov. Účastníci a účastníčky dostali fotografiu „Živej knihy“ – človeka, ktorému mali vytvoriť špecifický životný príbeh. Na výkresy formátu A1 mohli prostredníctvom techniky koláže tieto skupiny vytvárať príbeh daného človeka na fotografii – napríklad vek, záľuby, rodinné vzťahy, prípadne to, prečo je súčasťou projektu „Búranie múrov“. Tieto príbehy účastníci odprezentovali pred ostatnými a následne sa v kruhu stretli so samotnými „Živými knihami“, ktoré ich s ich fantáziami konfrontovali. Po určitom čase sa „Živé knihy“ vystriedali pri všetkých účastníkoch a účastníčkach.

Aktivity na festivale tvorilo aj občianske združenie Krásy terasy s programom Tvory mesta. OZ Tvory mesta sú z Bratislavy a zameriavajú sa na sprístupňovanie témy rozvoja mesta alebo dediny, jeho pochopenia a potrebu participácie na jeho tvorbe deťmi a mladými ľuďmi. Na festivale „Búranie múrov“ sa Tvory mesta zamerali na sprístupnenie rôznych zdravotných znevýhodnení účastníkom a účastníčkam projektu. Na aktívnom workshope si mohli študenti vyskúšať, ako sa žije ľuďom s rôznymi druhmi zrakového znevýhodnenia nasadením si okuliarov, ktoré evokovali rôzne zrakové diagnózy, prípadne si mohli vyskúšať pohybovať sa po kultúrno-komunitnom priestore v invalidnom vozíku. Záverečná diskusia rovnako podporila témy znevýhodnených skupín obyvateľov, témy predsudkov a stereotypov a potvrdila potrebu spolupatričnosti, rešpektovania a solidarity.

Projekt realizovali študentky Zuzana Horňáková, Alexandra Matiszová a Anna Vnučáková v rámci predmetu Sociálna prevencia v práci s mládežou pod vedením PhDr. Michaely Šavrnochovej, PhD.  

Posledné albumy

Búranie mýtov

Otvoriť

Školáci v práci inak

Otvoriť

Semestrálne edukačné projekty v akademickom roku 2019/2020

Otvoriť

Prvý projekt GELS

Otvoriť