Naša service learningová aktivita vychádzala z potreby, ktorú evidovalo Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici už dlhšiu dobu. Existuje mnoho rodičov, ktorí majú časový problém s vyzdvihovaním svojich detí poobede zo školy alebo školského klubu a s ich následným dopravovaním na záujmové krúžky. My sme sa rozhodli, že chceme týmto rodičom pomôcť. Naším cieľom bolo zmapovať potreby rodičov, zistiť, či sa skutočne tento problém vyskytuje a akú pomoc by rodičia potrebovali a prijali. Na základe tohto mapovania bolo naším zámerom navrhnúť optimálne riešenie ich situácie.

V prvej fáze projektu sme oslovili riaditeľov základných škôl v meste Banská Bystrica a prostredníctvom nich sme distribuovali dotazníky rodičom. Zistili sme, že potreba pomôcť s vyzdvihovaním detí zo školy alebo školského klubu skutočne u skupiny rodičov existuje, pričom sa ponúkali rôzne riešenia: vzájomná pomoc rodičov, platená služba a pomoc dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Zamerali sme sa v súlade s naším študijným odborom sociálna práca na rozpracovanie posledného riešenia. V spolupráci s Centrom dobrovoľníctva sme vytvorili nový dobrovoľnícky program DOVY – dôveruj a vyzdvihuj. Podstatou dobrovoľníckeho programu DOVY je vyzdvihovanie detí zo školy alebo školského klubu, sprevádzanie domov alebo na záujmové krúžky. Sprevádzanie sa realizuje po dohode s rodičmi. Program je založený na princípoch spolupráce, vzájomnej pomoci, dôvery, jedinečnosti, individuality a kamarátstva. V rámci nášho projektu sme pre program vytvorili minimálne štandardy jeho implementácie vrátane etického kódexu pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky a zmluvy s dobrovoľníkom/dobrovoľníčkou. Nami pripravený program je možné od septembra začať realizovať.

Silvia Danišová, Anna Kniezová, Marta Tóthová, Anna Vnučáková

 

Posledné albumy

Búranie mýtov

Otvoriť

Školáci v práci inak

Otvoriť

Semestrálne edukačné projekty v akademickom roku 2019/2020

Otvoriť

Prvý projekt GELS

Otvoriť