Projekt s názvom Mostovica je spojením divadelného predstavenia Ženy národné, nádoby striebornékatedrovice dvoch katedier na FF UMB – KSJK a KSLLV. Organizačne sa na jeho realizácii podieľali 4 študentky a 2 študenti: Margita Vojtkuľáková (UAP AjSj, 1. rok Mgr.), Patrícia Folvarčíková (UAP AjSj, 1. rok, Mgr.), Tereza Prielomková (UAP SjNj, 2. rok Bc. štúdia), Monika Hrubjáková (UAP AjSj, 1. rok Mgr.), Marek Čiernik (UAP SjNj, 1. rok Mgr.) a Dušan Ambróš (UAP SjTv, 1. rok Mgr.).

Vo svojej východiskovej situácii aktivita reaguje na potrebu členov a členiek katedier sa navzájom stretávať na primeranej spoločenskej úrovni aj mimo školského prostredia – rozvíjať tak vzájomné vzťahy, aktívne sa spoznávať v katedrovom duchu, s čím sa spája aj potreba kultúrneho vyžitia sa, vzájomného spoznávania rozhovorov mimo školského prostredia. Zároveň bola identifikovaná potreba umeleckej realizácie sa (a rozvoja umeleckosti a tvorivosti, rozvoj talentov). Cieľom navrhnutej aktivity bolo vytvoriť priestor spoločného a kultúrneho stretnutia sa študentov a študentiek a vyučujúcich oboch katedier na primeranej spoločenskej úrovni mimo akademickej pôdy a pokúsiť sa vytvoriť základy tradície takéhoto stretávania sa. Zároveň bolo cieľom umožniť umelecký rozvoj študentov/študentiek – herecký, autorský… a zároveň rozvíjať v študentoch/študentkách ich herecký potenciál, dať im možnosť umelecky sa realizovať, odbúravať trému a verejne vystupovať. Aj preto boli do projektu prizvaní ďalší spolupracovníci spolupracovníčky: Martina Mrekajová (UAP AjSj, nadštandard), Eva Kušniráková (UAP SjFi, 1. rok Mgr.), Tomáš Lopeň (UAP GeHi, 1. rok Mgr.), Matúš Kamenský (UAP AjNj, 1. rok Mgr.), Michal Bystriansky (UAP SjHi, 2. rok Bc.), Anna Gazdíková (UAP SjFi, 2. rok Bc.). Cieľom konkrétne zvoleného divadelného predstavenia Ženy národné, nádoby strieborné na motívy knihy Jany Juráňovej bolo zvýšiť kultúrne povedomie poukázaním na štúrovské ženy – ich existenciu a významnosť v živote štúrovcov. Organizačný tím projektu sledoval aj cieľ zaviesť/obnoviť tradíciu divadelného súboru ako súčasť rozdelených katedier.

Do realizácie sa pri premiére, Mostovici a repríze zapojilo okrem organizačného tímu 12 dobrovoľníčok. Divadelné predstavenie sa odohralo v divadle D 44, priestory ktorého sú súčasťou Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, jeho kapacitné možnosti boli využité naplo, premiéry sa zúčastnilo 46 ľudí, dve reprízy videlo spolu 97 divákov. Mostovice sa zúčastnilo 72 ľudí. Z reakcií získaných bezprostrednými rozhovormi alebo dotazníkovým prieskumom realizovaným po skončení podujatia vyplynula podpora myšlienky Mostovice, ako aj záujem zúčastniť sa podobnej akcie vbudúcnosti. Aktivitu sa tiež podarilo zrealizovať vďaka podpore viacerých oslovených sponzorov, ale predovšetkým vďaka domovskej Filozofickej fakulte Rektorátu UMB.

Organizačný tím si v praxi overil nutnosť jasne definovať úlohy jednotlivých členov a členiek tímu a určiť ich kompetencie, povinnosti a zodpovednosti, čím by sa predišlo mnohým nedorozumeniam. Na začiatku si tím explicitne nestanovil tímové pravidlá, ale ich absencia bola pociťovaná negatívne, preto boli pravidlá fungovania tímu dotvárané počas prípravy a realizácie aktivít. Nejasné definovanie a vymedzenie tímových rol sa negatívne odrazilo aj na zvládaní časového manažmentu, čo vyústilo do viacerých stresových situácií, k čomu prispelo aj nepresné zostavenie rozpočtu. Vystavenie časovej tiesni, stresu, napätiu a tlaku tím však dokázal využiť aj vo svoj prospech, spoločne sa poháňal vpred a jeho členovia a členky si pomáhali pri jednotlivých úlohách, i keď mnohokrát vo vypätí. Ako píšu, naučili sme sa vzájomnému rešpektu, úcte, dôvere a spoľahnutiu sa jeden na druhého, a zároveň aj vzájomnej kontrole a napomáhaniu si v prípade potreby. Zistili sme, že konflikty je potrebné riešiť v okamihu ich vzniku a neprenášať ich. Každý a každá z nás mal/a možnosť pracovať na úlohe, ktorá bola pre neho/pre ňu nová, a reflektovať jej ne/splnenie v tíme. Učili sme sa konštruktívnej kritike a jej prijatiu so zámerom podania čo najlepších výkonov.

Odmenou za vynaloženú námahu bola nielen spokojnosť organizačného tímu a hostí a hostiek, ale aj dve reprízy divadelného predstavenia, o ktoré bol divácky záujem. Tiež pozvanie predstaviť hru Ženy národné, nádoby strieborné na podujatí Karvašova Bystrica (30. 3. 2016) a Akademický Prešov (27. 4. 2016). Pri tejto príležitosti sa sformoval univerzitný divadelný súbor UNIS UMB.
 

Posledné albumy

Búranie mýtov

Otvoriť

Školáci v práci inak

Otvoriť

Semestrálne edukačné projekty v akademickom roku 2019/2020

Otvoriť

Prvý projekt GELS

Otvoriť