Projekt Senior Quiet Book realizovali študentky sociálnej práce v akademickom roku 2018/2019 v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb v Slovenskej Ľupči. Klientmi a klientkami zariadenia sú zdravotne znevýhodnení občania s duševnými poruchami a s poruchami správania a taktiež osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. Hlavnou ideou preventívneho projektu bola motivácia klientov a klientok zariadenia a ich aktivizácia k spolupráci prostredníctvom vypracovaných aktivít a úloh v Senior Quite Book. Keďže pre túto cieľovú skupinu je charakteristické zhoršovanie pamäťových funkcií, pozornosti, zníženie invenčnosti a kreativity, výber aktivít bol v súlade s teoretickými poznatkami tejto cieľovej skupiny zameraný na predchádzanie straty kognitívnych (pozornosť, pamäť, zrakovo-priestorové schopnosti, myslenie, jazyk) a motorických (spomaľovanie tempa pohybov, neschopnosť urobiť niekoľko vecí naraz) zručností klientov a klientok zariadenia. Študentky vytvorili dve knihy:

  • Senior Quiet Book 1 (cvičenia zamerané na tvorivosť, slovnú zásobu, dlhodobú pamäť)
  • Senior Quiet Book 2 (aktivity a edukatívne pomôcky zamerané na precvičovanie jemnej motoriky klientov a klientok zariadenia)

V nasledujúcich týždňoch v súlade so stanoveným počtom hodín povinnej odbornej praxe študentky počas vymedzených hodín aktívne trávili čas s klientmi a klientkami zariadenia a jednotlivé aktivity volili v závislosti od nálady, zloženia klientov a klientok a ich intelektuálnej úrovne.

 

Posledné albumy

Búranie mýtov

Otvoriť

Školáci v práci inak

Otvoriť

Semestrálne edukačné projekty v akademickom roku 2019/2020

Otvoriť

Prvý projekt GELS

Otvoriť