V piatok 18. 10. 2013 sa zrealizoval prvý blok vyučovania nového predmetu service learning. Cieľom predmetu je rozvoj kompetencií (vedomostí, zručností a postojov) študentov potrebných na realizáciu aktivít v prospech iných ľudí. Študentov študentky chceme naučiť vedieť pracovať v tíme, plánovať aktivity, propagovať, primerane komunikovať, plánovať v čase, urobiť rozpočet, zrealizovať a vyhodnotiť akciu. Jeho vyučovacia časť sa realizuje formou dvoch desaťhodinových blokov. Vprvom bloku riešiteľský tím lektorsky sprevádza študentov a študentky témami: Čo je service learning?; Práca v tíme; Plánovanie a Propagácia. Leitmotívom, ktorý sme si vybrali pre pilotné zavedenie predmetu, je projekt pečenia bábovky, ktorý má svoj teoretický, ale aj praktický rozmer.

Pripravená fotogaléria ponúka nazrieť do zákulisia realizácie, ale aj atmosféry.

V piatok 25. 10. 2013 pokračovala vyučovacia časť predmetu service learning druhým blokom. Začali sme reflexiou skupinovej práce realizovanej “doma”, na ktorú sme nadviazali témami  Plánovanie v čase; Tvorba rozpočtu; Komunikácia; Realizácia a vyhodnotenie aktivít. Využitím tvorivých a aktivizačných metód vzdelávania získavajú študenti a študentky teoretické vedomosti, ale aj praktické skúsenosti so skupinovou dynamikou a tímovými rolami, uvedomujú si potrebu dôsledného plánovania, ako aj plánovania v čase, praktickou analýzou spoznávajú nevyhnutnosť korešpondencie cieľa a cieľovej skupiny s výberom nástroja propagácie, modelovými situáciami si trénujú komunikáciu, získavajú zručnosti zostavenia rozpočtu. Reflexiou sa postupuje k (seba)hodnoteniu i hodnoteniu každej aktivity. Už od samého začiatku nejde len o teóriu, ale aj praktickú aplikáciu, ktorá smeruje k zvnútorneniu si, že všetky „vyučovacie“ bloky je potrebné vnímať ako spojené nádoby, pretože práve absenciou jednej zložky alebo jej podcenením najčastejšie dochádza k zlyhaniu pri realizovaní akcie/aktivity.

“Ochutnajte a ovoňajte”, čo sme (si) ponúkli.

Posledné albumy

Ženy v meste Banská Bystrica 2018/2019

Otvoriť

Semestrálne edukačné projekty 2018/2019

Otvoriť

Quiz-quiz 2018/2019

Otvoriť

Rozhýb sa a pomôž 2018/2019

Otvoriť