05. mája 2017 sa uskutočnilo hodnotiace stretnutie k projektom realizovaným vrámci predmetu service learning 1 a 2 v akademickom roku 2016/2017. Stretnutie otvorila vedúca univerzitného tímu Service learning na UMB doc. Alžbeta Brozmanová Gregorová. Po privítaní študentov a študentiek, ale aj hostiek z rôznych univerzitných pracovísk sa zopakovali kroky service learningu. Najdôležitejšiu časť tvorili prezentácie štyroch projektov a diskusia k nim: Špajza, Spojme sa pre dobrú vecDOVY  Dôveruj a vyzdvihujSociálny šatník. Po ich odprezentovaní nasledovala podrobná kvalitatívna i kvantitatívna evalvácia.
V spoločnej reflexii sa učiteľská aj študentská časť zhodla na pozitívnom prínose predmetu service learning. Hoci v náročnom zimnom semestri, zameranom na teoretickú prípravu cez metódy zážitkovej pedagogiky, pociťovali študenti študentky nielen obavy z realizácie vlastných projektov, ale vnímali aj náročnosť tejto prípravy, v letnom semestri vďaka praktickej skúsenosti mnohí otestovali svoje schopnosti a zručnosti, stret s realitou rôznych komunít ich vniečom prekvapil, vmnohom však poučil a azda aj ľudsky posunul.
Po záverečnej spoločnej fotografii môžeme len konštatovať, že ďalší úspešný rok celouniverzitného predmetu service learning je za nami a už teraz sa tešíme na nové tváre v akademickom roku 2017/2018. Mnohé zo začatých študentských service learningových projektov majú dlhodobý charakter, čo nás tútorský tím nesmierne teší. Je to však aj výzva pre spolužiakov a spolužiačky aj z nižších ročníkov, aby sa pridali, prevzali a udržiavali kontinuitu začatých projektov a tvorivo ich rozvíjali. Pridáš sa k nám práve Ty?
 

Posledné albumy

Ženy v meste Banská Bystrica 2018/2019

Otvoriť

Semestrálne edukačné projekty 2018/2019

Otvoriť

Quiz-quiz 2018/2019

Otvoriť

Rozhýb sa a pomôž 2018/2019

Otvoriť