Ďalšie aktivity v oblasti rozvoja service learningu na UMB
V prvej polovici roku 2016 nadviazala Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici spoluprácu s Latinsko-americkým centrom pre rozvoj service learningu (CLAYSS) v Argentíne. (Spravodajca UMB, 4/2016, s. 14)

Počas workshopu v dňoch 10. a 11. 11. 2016 lektorky z CLAYSS v Škole u Filipa v Banskej Bystrici zaškolili 20 zamestnancov a zamestnankýň z viacerých fakúlt a pracovísk UMB a 7 ďalších odborníkov a odborníčok v implementácii tejto stratégie. V rámci workshopov sa lektorky zamerali na objasnenie východísk stratégie service learning, upevnenie krokov a postupov tejto stratégie  a možnosti je rozvoja v rozličných predmetoch a študijných programoch. V záverečnej časti workshopov prebehla diskusia prítomných o možnosti rozvoja tejto stratégie na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a vzájomnej spolupráci v rámci implementačného tímu service learningu na pôde univerzity. (Spravodajca UMB, 4/2016, s. 14)

Posledné články

10.04.
2019

Zámerom konferencie je vytvoriť priestor na výmenu skúseností, vzájomnú inšpiráciu a diskusiu o perspektívach učiteľského vzdelávania na Slovensku v kontexte výziev 21. storočia...
09.12.
2018

V Banskej Bystrici ocenili dobrovoľníkov, ktorí majú srdce na dlani
17.11.
2018

Nominácie na ocenenie Srdce na dlani 2018 v Banskobystrickom kraji sú už spustené.
Nominujte niekoho výnimočného.
Informujeme o štvrtom okrúhlom stole, ktorý bol venovaný service learningu a neučiteľským praxiam a jazykovým katedrám na UMB (Spravodajca, február 2018, s. 28)