Konferencia Čo znamená byť angažovanou univerzitou prekročila európske hranice

Otázka Čo znamená byť angažovanou univerzitou rezonovala v prednáškach, prezentáciách a workshopoch počas trojdňovej virtuálnej konferencie, ktorá sa konala od 13. do 15. júla 2020 a jej hlavným organizátorom bola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Počas tretej európskej konferencie o service learningu sa mohli účastníci a účastníčky aktívne zúčastniť panelovej diskusie, 3 hlavných prednášok, 31 prezentácií a 10 workshopov vedených poprednými odborníkmi a odborníčkami v oblasti service learningu a rozvoja tretieho poslania univerzít z Európy, Latinskej Ameriky, Spojených štátov amerických a Afriky. Konferencia svojimi viac ako 230 účastníkmi a účastníčkami z celého sveta prekročila európsky rozmer. Bola zdrojom výmeny poznania z oblasti praxe aj výskumu service learningu, priestorom pre vzájomné zdieľanie skúseností a kontaktov a budovania sietí v tejto oblasti.

„Pre mňa najsilnejším momentom konferencie boli výmeny skúseností medzi ľuďmi z rôznych krajín o tom ako service learning implementujú na vysokých školách a ako rozvíjajú túto stratégiu a reagujú na potreby komunít aj v čase pandémie COVID-19.  Na otázku čo znamená byť angažovanou univerzitou neexistuje univerzálna odpoveď. Implementácia stratégií, ktoré napĺňajú tretie poslanie univerzít, je silno determinovaná ich kontextom. Byť angažovanou univerzitou však neznamená mať túto charakteristiku zahrnutú v svojom poslaní, ale realizovať konkrétne kroky k jej naplneniu v každodennej praxi a nastavovaní svojich procesov výučby, výskumu a pôsobenia v prospech riešenia problémov komunít a rozvoja občianskej spoločnosti." Alžbeta Brozmanová Gregorová, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.


Nahrávky hlavných prednášok, videoprezentácie a materiály z jednotlivých sekcií sú prístupné na stránke www.slihe.eu. Veríme, že sa stanú edukačným materiálom a zdrojom inšpirácií pre rozvoj service learningu a témy angažovaných univerzít.


Konferencia bola súčasťou projektu Erasmus+ „Service learning vo vysokoškolskom vzdelávaní – podpora tretieho poslania univerzít a občianskej angažovanosti študentov". Projekt je realizovaný niekoľkými partnerskými organizáciami, medzi ktoré patrí: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Slovensko), Univerzita Babesa-Bolyaia (Rumunsko), Univerzita Palackého v Olomouci (Česká republika), Univerzita v Rijeke, Filozofická fakulta v Rijeke (Chorvátsko), Univerzita pre ďalšie vzdelávanie v Kremse (Rakúsko), Katolícka univerzita Eichstatt-Ingolstadt (Nemecko). Hlavnými partnermi projektu boli Európska asociácia pre service learning vo vysokoškolskom vzdelávaní, Latinsko-americké centrum pre service learning a Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. Konferenciu facilitovalo PDCS.

Posledné články

Pozrite si skvelý online medzinárodný meeting so štyrmi výnimočnými ženami, učiteľkami a výskumníčkami s ich zdieľaním skúseností so service learningom. Zuzanou Tomaš z Eastern Michigan University (USA), Luz Avruj z CLASS (Argentína), Bojanou Culum Ilic z Univerzity v Rijeke (Chrovátsko) a Alinou Simonou Rusu z Babes-Bolyai Univerzity (Rumunsko).
08.03.
2021

Prihláste sa do 31.3.2021 na letné programy v zahraničí.
V dňoch 18. a 19.1.2021 sa konalo prvé stretnutie k novému medzinárodnému projektu, ktoré sme partnerom SLUSIK.
10.01.
2021

Kurz určený vysokoškolským učiteľom a učiteľkám a doktorandom a doktorandkám na UMB. Dištančne od 28.1.2021.