Pokračujme v diskusii o cieľoch a výsledkoch vzdelávania na UMB

Skúsenosti (nielen) z medzinárodnej konferencie v Bologni a Buenos Aires (Spravodajca UMB, 3/2016, s. 17)

V máji a v auguste 2016 sa v talianskej Bologni a argentínskom Buenos Aires konali dve významné medzinárodné konferencie venované service learningu, na ktorých mala zastúpenie aj UMB... 

V súčasnosti vzdelávací systém nielen na UMB čelí viacerým problémom a pri uvažovaní o znižovaní ich negatívnych vplyvov sa service learning ponúka ako cesta z viacerých dôvodov. Jeho princípy sú založené na znovuobjavení/znovuprebudení záujmu u študentov a študentiek o učenie sa a súčasne posilnení pocitu spoluzodpovednosti za tento proces, bez ohľadu na študijný odbor, program či predmet umožňuje formovanie komplexných osobností, nenivelizuje potrebu odbornosti, ale špecializovanými aktivitami nadobúdanú odbornosť usúvzťažňuje s rozvojom osobnosti a orientáciou na prax zvýznamňuje aj teóriu, vzdelávanie otvára praxi, posilňuje interdisciplinárnu spoluprácu, dáva možnosť uvedomiť si reálny rozmer dosahovaného poznania i osobnostného rozvoja, ich využiteľnosť aj limity, podporuje otvorenosť školského prostredia súdobej realite a snaží sa špecificky volenými aktivitami podporovať prípravu na úspešné nielen začlenenie sa, ale aj uplatnenie sa. Uvedené plne korešponduje aj s poslaním UMB „prispievať k rozvoju múdrych, mravných, kriticky mysliacich a spoločensky hodnotných osobností“.  Našou úlohou teda nie je formovať „iba“ profesionálov, ale komplexné spoločensky zodpovedné osobnosti. Service learning je zároveň spôsob, akým naša univerzita môže napĺňať svoje tzv. tretie poslanie. Toto poslanie je zatiaľ v slovenských akademických kruhoch skôr deklarovaným ako reálne napĺňaným zmyslom univerzít. Zo skúseností z medzinárodných konferencií v oblasti service learningu, na ktorých sa zúčastnilo  viac ako 800 účastníkov a účastníčok z celého sveta, však môžeme konštatovať, že významné univerzity, ako sú napr. univerzita v Bologni či Bueonos Aires, svoje súčasné poslanie vnímajú nielen v úlohe vzdelávania a výskumu, ale rovnako dôležitú rolu pripisujú tomu, aby tieto procesy boli prepojené s potrebami komunity, v ktorej pôsobia. (Spravodajca UMB, 3/2016, s. 17)

Posledné články

10.04.
2019

Zámerom konferencie je vytvoriť priestor na výmenu skúseností, vzájomnú inšpiráciu a diskusiu o perspektívach učiteľského vzdelávania na Slovensku v kontexte výziev 21. storočia...
09.12.
2018

V Banskej Bystrici ocenili dobrovoľníkov, ktorí majú srdce na dlani
17.11.
2018

Nominácie na ocenenie Srdce na dlani 2018 v Banskobystrickom kraji sú už spustené.
Nominujte niekoho výnimočného.
Informujeme o štvrtom okrúhlom stole, ktorý bol venovaný service learningu a neučiteľským praxiam a jazykovým katedrám na UMB (Spravodajca, február 2018, s. 28)