Čo je to service learning?

Je to nový spôsob vzdelávania sa, ktorý je okrem teoretickej prípravy prepojený s praktickými skúsenosťami. Pridanou hodnotou je, že okrem vlastného rozvoja môžeme pomôcť iným prostredníctvom vytvorenej aktivity. Podstatou je, že nikdy nepracujeme sami, ale vždy v tíme s podporou tútora/tútorky. Viac informácií tu.Je to nový spôsob vzdelávania sa, ktorý je okrem teoretickej prípravy prepojený s praktickými skúsenosťami. Pridanou hodnotou je, že okrem vlastného rozvoja môžeme pomôcť iným prostredníctvom vytvorenej aktivity. Podstatou je, že nikdy nepracujeme sami, ale vždy v tíme s podporou tútora/tútorky. Viac informácií tu.

 

Som študent/študentka UMB, ako sa môžem prihlásiť na predmet service learning?

Predmet service learning je celouniverzitný výberový (C) predmet, ktorý je určený pre všetkých študentov a študentky UMB. Do svojich zápisných listov si ho môžete pridať po rozkliknutí ponuky predmetov z ponuky predmetov AIS Pedagogickej fakulty Katedry sociálnej práce.

 

V akom jazyku sa realizuje výučba predmetu service learning?

Výučba sa realizuje v slovenskom jazyku.

 

Môžem predmet service learning absolvovať dvakrát za svoje štúdium?

Podľa platného Študijného poriadku UMB nie je možné absolvovať predmet s tým istým kódom dvakrát v rámci jedného stupňa vzdelávania. Ak ste predmet absolvovali v bakalárskom stupni štúdia, môžete ho absolvovať aj v magisterskom stupni.

 

Môžem absolvovať iba predmet service learning 1 alebo musím absolvovať aj predmet service learning 2?

Ideou service learningu je prepojenie teórie s praxou, preto je aj predmet koncipovaný do dvoch častí a je vhodné absolvovať ho v oboch semestroch. Predmet service learning 1 je orientovaný na získanie teoretických poznatkov, ktoré sú následne v predmete service learning 2 prakticky realizované. Po absolvovaní service learningu 1 je možné rozhodnúť sa o pokračovaní v predmete aj v ďalšom semestri.

 

Ako je organizovaná výučba predmetu service learning 1 a 2?

Výučba predmetu service learning 1 sa realizuje formou blokového vyučovania v zimnom semestri a service learning 2 spravidla v letnom semestri. Viac informácií tu.

 

Čo je podmienkou ukončenia predmetu service learning 1?

Podmienky ukončenia predmetu sú uvedené v informačnom liste predmetu, ktorý si môžete pozrieť v systéme AIS.

 

Čo je podmienkou ukončenia predmetu service learning 2?

Podmienky ukončenia predmetu sú uvedené v informačnom liste predmetu, ktorý si môžete pozrieť v systéme AIS.

 

Sme organizácia, ktorá má záujem spolupracovať s UMB v rámci service learningu. Ako máme postupovať?

Proces zapojenia sa organizácie do service learningu nie je náročný. Stačí vyplniť kontaktný formulár a my Vás oslovíme. Kontaktný formulár nájdete tu.

 

Aké sú prínosy pre našu organizáciu, ak umožníme realizáciu service learningovej aktivity?

Bez zvyšovania nákladov získavate ľudské zdroje, ktoré reflektujú potreby Vašej organizácie. Pomáhate v príprave budúcich absolventov a absolventiek posilniť prepojenie teórie (školy) a praxe (organizácie, komunity), pomáhate študentom a študentkám učiť sa v praxi a zároveň od nich môžete získať nové impulzy pre Vašu prácu. Ďalšie prínosy nájdete tu.

 

Aké sú povinnosti pre našu organizáciu, ak umožníme realizáciu service learningovej aktivity?

Organizácia by mala spoznať a prijať ideu service learningu, aby sme si dokázali pomáhať navzájom. Spolupráca nie je zmluvne viazaná a jej konkrétna realizácia závisí od vzájomnej dohody medzi Vami a tímom študentov a študentiek.