Na Univerzite Mateja Bela sa rôzne skupiny vyučujúcich naprieč viacerými fakultami univerzity zapájajú do rôznych výziev a projektov, v rámci ktorých je možné implementovať stratégiu service learning. Projekty sú rôznorodé od dobrovoľníckych cez edukačné po výskumné, pričom môžu byť riešené na lokálnej, regionálnej, národnej či medzinárodnej úrovni. Implementácia service learningu do vzdelávania na UMB začala v roku 2013 projektom Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici podporeného zo zdrojov Európskej únie. Tento projekt nadviazal na vtedy viac ako desaťročnú tradíciu dobrovoľníctva na Pedagogickej fakulte, keď od roku 2000 organizovanie dobrovoľníckych aktivít študentov a študentiek prebieha za úzkej spolupráce s občianskym združením Centrum dobrovoľníctva a dobrovoľnícke aktivity študentov a študentiek sú v niektorých študijných odboroch (napríklad v sociálnej práci) na UMB zaraďované medzi alternatívne formy odbornej praktickej prípravy a ich vykonávanie je podporované a oceňované viacerými spôsobmi. Od akademického roka 2005/2006 boli dobrovoľnícke aktivity začlenené aj do vybratých disciplín ako alternatívne aktivity v rámci predmetov v zmysle koncepcie service learning.