Dobrovoľníctvo študentov a študentiek je na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici rozvíjané už viac ako dvadsať rokov. Cieľom nie je len zvýšiť angažovanosť študentov a študentiek v dobrovoľníckych aktivitách v priebehu ich vysokoškolského štúdia, ale i aplikovať ich skúsenosť do procesu vzdelávania a rozvíjať v nich sociálnu zodpovednosť a angažovanosť, ktorá sa prenesie aj do ich profesionálnej praxe. Od roku 2000 organizovanie dobrovoľníckych aktivít študentov a študentiek prebieha za úzkej spolupráce s občianskym združením Centrum dobrovoľníctva. Dobrovoľnícke aktivity študentov a študentiek sú vniektorých študijných odboroch (napríklad v sociálnej práci) na UMB zaraďované medzi alternatívne formy odbornej praktickej prípravy a ich vykonávanie je podporované a oceňované viacerými spôsobmi. Od akademického roka 2005/2006 sú dobrovoľnícke aktivity začlenené aj do vybratých disciplín ako alternatívne aktivity v rámci predmetov v zmysle koncepcie service learning.

Dobrovoľníctvo študentov a študentiek je na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici rozvíjané už viac ako dvadsať rokov. Cieľom nie je len zvýšiť angažovanosť študentov a študentiek v dobrovoľníckych aktivitách v priebehu ich vysokoškolského štúdia, ale i aplikovať ich skúsenosť do procesu vzdelávania a rozvíjať v nich sociálnu zodpovednosť a angažovanosť, ktorá sa prenesie aj do ich profesionálnej praxe. Od roku 2000 organizovanie dobrovoľníckych aktivít študentov a študentiek prebieha za úzkej spolupráce s občianskym združením Centrum dobrovoľníctva. Dobrovoľnícke aktivity študentov a študentiek sú v niektorých študijných odboroch (napríklad v sociálnej práci) na UMB zaraďované medzi alternatívne formy odbornej praktickej prípravy a ich vykonávanie je podporované a oceňované viacerými spôsobmi. Od akademického roka 2005/2006 sú dobrovoľnícke aktivity začlenené aj do vybratých disciplín ako alternatívne aktivity v rámci predmetov v zmysle koncepcie service learning.

Pri service learningu sa zdôrazňuje, že ide o prienik potrieb študenta/študentky, komunity a organizácie (školy). Táto metóda nie je zameraná iba na proces učenia, ale aj na proces učenia sa, preto sa service learning na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici definuje ako aktívna stratégia učenia a učenia sa založená na službe v prospech iných s cieľom formovania občianskej zodpovednosti a rozvoja osobnosti. Pri takomto chápaní je potom zrejmé, že samotnej realizácii nevyhnutne predchádza definovanie potreby študenta/študentky, potreby komunity a potreby organizácie a až následne sa vytvára/hľadá aktivita, ktorou sa dosiahne naplnenie všetkých zistených potrieb.

Modely aplikácie service learningu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

Objednávka Artforum

  • dvojsemestrálny predmet service learning 1 a 2
  • v predmete tretí sektor a mimovládne organizácie
  • v predmete metodológia vied o človeku

 

obrazok2.png