Predmet je určený primárne pre študentov a študentky študijného odboru sociálna práca.

Realizácia

Vyučujúca: doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.

Cieľ predmetu:

Na texte sa pracuje.

 

Spôsob implementácie service learningu

Podmienky absolvovania:

Zrealizované projekty:

Budú postupne doplnené.