Prezentácia z vyučovacieho bloku (projektový manažment a výzva tretia)

Prezentácia z vyučovacieho bloku (ciele služby a ciele vzdelávania a výzva druhá)

Prezentácia z vyučovacieho bloku (komunikácia a prvá výzva)

Pracovné listy a prílohy sú súčasťou vysokoškolskej učebnice Service learning. Inovatívna stratégia učenia (sa) (Banská Bystrica, 2014). Príloha č. 3 nie je dostupná na stiahnutie.

Ako citovať:

In: BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, Alžbeta et al. 2014. Service learning. Inovatívna stratégia učenia (sa). [Vysokoškolská učebnica.] Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2014. 200 s. ISBN 978-80-557-0829-4

Zoznam pracovných listov:

Pracovný list č. 1                   Pracovný list č. 13

Pracovný list č. 2                   Pracovný list č. 14

Pracovný list č. 3.                  Pracovný list č. 15

Pracovný list č. 4.                  Pracovný list č. 16

Pracovný list č. 5                   Pracovný list č. 17

Pracovný list č. 6                   Pracovný list č. 18

Pracovný list č. 7                   Pracovný list č. 19

Pracovný list č. 8                   Pracovný list č. 20

Pracovný list č. 9                   Pracovný list č. 21

Pracovný list č. 10                 Pracovný list č. 22

Pracovný list č. 11                 Pracovný list č. 23

Pracovný list č. 12                 Pracovný list č. 24

Zoznam príloh:

Príloha 1 Dotazník na mapovanie potrieb študentstva WEB_priloha_1_Dotaznik.pdf

Príloha 2 Mapovanie potrieb, list organizáciám WEB_priloha_2_List_organizaciam.pdf

Príloha 4 Test tímových rolí podľa Belbina: WEB_priloha_4_Test_timovych_roli.pdf

Príloha 5 Formulár na plán service learningovej aktivity WEB_priloha_5_Formular_na_plan.pdf

Príloha 6 Formulár na individuálnu sebareflexiu WEB_priloha_6_Formular_na_sebareflexiu.pdf

Príloha 7 Vstupný kompetenčný dotazník WEB_priloha_7_Vstupny_dotaznik.pdf

Príloha 8 Výstupný kompetenčný dotazník WEB_priloha_8_Vystupny_dotaznik.pdf

Príloha 9 Správa o zrealizovanej aktivite v rámci predmetu service learning WEB_priloha_9_Sprava.pdf

Príloha 10 Pojmová mapa ku kapitole 1. Základné východiská stratégie service learning

Príloha 10 Pojmová mapa ku kapitole 2. Prvý krok: príprava

Príloha 10 Pojmová mapa ku kapitole 3. Druhý krok: akcia – služba v komunite

Príloha 10 Pojmová mapa ku kapitole 4. Tretí krok: reflexia

Príloha 10 Pojmová mapa ku kapitole 5. Štvrtý krok: vyhodnotenie, ocenenie, oslava