Aktívna stratégia učenia a učenia sa založená na službe v prospech iných s cieľom formovania občianskej zodpovednosti a rozvoja osobnosti študentov a študentiek je podstatou celouniverzitného dvojsemestrálneho predmetu service learning. Na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici sa realizuje od akademického roka 2013/2014.
Lektorský tím tvoria učitelia z rôznych fakúlt univerzity, ktorých spojila táto myšlienka.
 
Podmienky absolvovania predmetu:
 • Predmet je primárne určený pre študentov a študentky nekončiacich ročníkov rôznych študijných programov, odborov stupňov štúdia v rámci celej univerzity.
 • Predmet sa realizuje v zimnom a letnom semestri, v zimnom semestri vo forme blokového vyučovania, ktorého sa musí študent/študentka zúčastniť v plnom rozsahu. Absencie nie sú akceptované z dôvodu nadväznosti na realizáciu aktivít vletnom semestri.
 • Vo formálnej výučbe sa uplatňujú metodiky neformálneho vzdelávania.
 • Povinnosťou študentov/študentiek je uskutočnenie konkrétnej aktivity pre komunitu vpriebehu letného semestra daného akademického roka.
 • V letnom semestri sa kladie dôraz na kooperáciu vytvorených tímov (každý tím má svojho tútora/svoju tútorku).
 • Vypracovanie úloh v súvislosti s realizáciou jednotlivých projektov – aktivít.
Zimný semester
Výučba v zimnom semestri sa realizuje v troch blokoch, príp. kolízie s rozvrhom sa riešia individuálne, v priestoroch Pedagogickej fakulty UMB:
 1. blok: Obsah pojmu service learning, skupinová dynamika, tvorba tímu a tímová spolupráca, komunikácia, mapovanie potrieb
 2. blok: Reflexia úlohy, konflikt a psychohygiena, ciele služby a ciele vzdelávania
 3. blok: Reflexia plánu service learningovej aktivity (rámec projektového manažmentu; plánovanie, plánovanie včase, propagácia a rozpočet, kontrola), teória (vy)hodnotenia
Letný semester
Je zameraný na plánovanie, realizáciu a vyhodnotenie študentským tímom v spolupráci s tútorom/tútorkou vytvorenej service learningovej aktivity. Príklady realizovaných študentských projektov si môžete pozrieť v Galérii SL projektov.
V závere semestra sa uskutoční jedno spoločné blokové stretnutie, na ktorom budú prezentované, vyhodnotené a oslávené všetky realizované projekty.
 
Možné „riziká“ pre študenta/študentku:
 1. Netradičné formy a metódy vzdelávania
 2. Spoznanie nových ľudí
 3. Sebarozvoj (posilnenie vytypovaných kompetencií: práca v tíme, komunikácia, kreativita atď.)
 4. Pridaná hodnota pre budúce uplatnenie (po úspešnom ukončení certifikát)
 5. Dobrý pocit z vykonanej práce (urobiť niečo pre niekoho iného a zároveň pre seba)
 6. Učenie sa skúsenosťou a zážitkom, získanie nových zručností
 7. Zmysluplná zábava
 8. Zaťaženie nad rámec bežných povinností
 9. Komunikácia v tíme v rámci prípravy a realizácie aktivít
 10. Praktická realizácia a skúsenosť so životnou realitou
Koho hľadáme:
Hľadáme zanietených študentov a študentky, ktorí chcú urobiť niečo nad rámec bežných študentských povinností v prospech iných.
 
Čo je naším cieľom:
 1. Vysvetliť, v čom spočíva podstata service learningu.
 2. Rozvíjať tímovú spoluprácu a komunikáciu.
 3. Dať priestor na analýzu vlastných potrieb a potrieb komunity.
 4. Pomôcť na základe analýzy potrieb sformulovať cieľ service learningovej aktivity smerom k sebe a smerom ku komunite.

 5. Pomôcť na základe analýzy potrieb a stanovených cieľov pripraviť service learningový projekt reagujúci na zistené potreby a smerujúci k naplneniu cieľov.
 6. Podporiť realizáciu service learningových projektov reagujúcich na problémy/potreby komunity a stanovené ciele.
 7. Spoločne vyhodnotiť realizáciu service learningového projektu.
 8. Rozvíjať význam osobnej a sociálnej zodpovednosti a občianskej angažovanosti.