Predmet je určený primárne pre študentov a študentky študijného odboru pedagogika – vychovávateľstvo v druhom roku štúdia Bc. stupňa.

Realizácia: zimný semester

Vyučujúca: Mgr. Lívia Nemcová, PhD.

Cieľ predmetu:

Preukázať systematické porozumenie vednej disciplíny. Mať súbor ucelených a komplexných vedomostí v špecializovanej oblasti vzdelávania vo výchove k manželstvu a rodičovstvu. Aktívne používať odbornú terminológiu, aplikovať obsah výchovy k manželstvu a rodičovstvu do obsahu výchovy mimo vyučovania, do záujmovej činnosti. Zvoliť a aplikovať vhodné metódy hodnotenia a sebahodnotenia vlastnej činnosti a činnosti iných. Prejaviť aktívny záujem o realizáciu výchovy k manželstvu a rodičovstvu.

Vytvoriť a zrealizovať projektovú úlohu v školskom prostredí, vychádzajúc z potrieb cieľovej skupiny, zdôvodniť metodický/didaktický postup činnosti vo vzťahu k cieľom a vo vzťahu k rozvoju kľúčových kompetencií žiaka.

Spôsob implementácie service learningu: povinná aktivita ako súčasť záverečného hodnotenia

Podmienky absolvovania:

priebežné výstupy – seminárne práce (každý rok aktualizované v sylabách predmetu), tvorba a realizácia dvoch metodických výstupov v školskom prostredí – service learnignových aktivít v rôznych cieľových skupinách (podľa potrieb, školy a školského zariadenia, žiakov a žiačok) a ich reflexia

Zrealizované projekty:

Budú postupne doplnené.