Je to nový spôsob vzdelávania (sa), v rámci ktorého je teoretická príprava prepojená so získavaním praktických skúseností. Pridanou hodnotou service learningu je, že okrem vlastného rozvoja umožňuje pomôcť iným v ich prirodzenom prostredí prostredníctvom vytvorenej aktivity. Service learningovou aktivitou sa reaguje na potreby vzdelávania (školy), praxe (organizácie) a sebarozvoja (študentov a študentiek). Podstatou je, že nikdy nepracujeme sami, ale vždy v tíme.Je to nový spôsob vzdelávania (sa), v rámci ktorého je teoretická príprava prepojená so získavaním praktických skúseností. Pridanou hodnotou service learningu je, že okrem vlastného rozvoja umožňuje pomôcť iným v ich prirodzenom prostredí prostredníctvom vytvorenej aktivity. Service learningovou aktivitou sa reaguje na potreby vzdelávania (školy), praxe (organizácie) a sebarozvoja (študentov študentiek). Podstatou je, že nikdy nepracujeme sami, ale vždy v tíme.

Pomáhajme (si) navzájom.

Service learning je vyučovacia a učebná stratégia, ktorá spája zmysluplnú dobrovoľnícku službu v komunite so vzdelávaním reflexiou.

Podľa National Comission on Service Learning je service learning spojený s akademickým obsahom a štandardmi, pričom môže byť praktikovaný v akejkoľvek oblasti primerane dosiahnutiu učebného cieľa. Jeho osobitnosťou je, že je recipročný, čiže získavajú obe strany – komunita aj dobrovoľníci, a to kombináciou dobrovoľníckej a učebnej skúsenosti. Vo svojej podstate zahŕňa najmä mladých ľudí do pomoci vyplývajúcej z potrieb komunity.

Service learning vychádza z prieniku troch skupín potrieb. Potrieb študentov a študentiek, potrieb školy a potrieb komunity. Prienik týchto potrieb tvorí vhodný priestor pre realizáciu service learningu v akomkoľvek predmete.

 

 

obrazok.png