Prehľad publikačnej činnosti tímu SL na UMB poskytuje online databáza Univerzitnej knižnice Mateja Bela. Pre vyhľadávanie si zvoľte kľúčové slovo/predmetové heslo service learning.
 
 • NEMCOVÁ, Lívia: Service learning v pregraduálnej príprave: analýza projektov zameraných na oblasť voľného času. In: Vybrané aspekty pedagogickej profesie : zborník vedeckých štúdií. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2018, s. 249 – 266.
 • BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, Alžbeta – HEINZOVÁ, Zuzana: The development of social and personal responsibility using a service-learning strategy. In: Social communication in multiculturalism. Competences, areas, opportunities and threats in social activities. Piła : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Piłe, 2018, s. 18 – 33.
 • KOVÁČOVÁ, Daniela – KOVAĽOVÁ, Daniela: Rola uniwersytetu w procesie tworzenia lepszego społeczeństwa. In: Rozwój społeczny wobec wartości : księga streszczeń 2017, 3. międzynarodowa interdysciplinarna konferencja naukowa, Wiśla, 28-30 września 2017.Gliwice : Politechnika Śląska, 2017.
 • BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, Alžbeta – KUBEALAKOVÁ, Martina – HEINZOVÁ, Zuzana: Service-learning and development of social and personal responsibility. In: Actas de la IV Jornada de investigadores sobre aprendizaje-servicio : Buenos Aires, 23 de agosto de 2017. online. Buenos Aires : CLAYSS, 2017, s. 82 – 87.
 • BARIAKOVÁ, Zuzana – KUBEALAKOVÁ, Martina: Experience of implementing service learning at Matej Bel University in Banská Bystrica. In: Ridas – Revista Iberoamericana de Aprendizaje Servicio, vol. 3, no. 3 (2017). Barcelona : Universitat de Barcelona, 2017, s. 137 – 147.
 • BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, Alžbeta – HEINZOVÁ, Zuzana – CHOVANCOVÁ, Katarína: The impact of service-learning on students' key competences. In: International journal of research on service-learning and community engagement, vol. 4, no. 1 (2016). New Orleans : Tulane university center for public service, 2016, s. 1 – 10.
 • BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, Alžbeta et al.: Service learning – inovatívna stratégia vo vysokoškolskom vzdelávaní. In: Edukácia : vedecko-odborný časopis, roč. 1, č. 1 (2015). Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2015, s. 44 – 54.
 • BARIAKOVÁ, Zuzana – KUBEALAKOVÁ, Martina: Umelecká literatúra medzi ľudí prostredníctvom service learningu. In: Edukácia : vedecko-odborný časopis, roč. 1, č. 1 (2015). Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2015, s. 12 – 19.
 • KOMPÁN, Jaroslav – NEMCOVÁ, Lívia – ROVŇANOVÁ, Lenka: Service learning – inovatívna stratégia vzdelávania na vysokých školách. In: Gymnasion : časopis pro zážitkovou pedagogiku, roč. 16, č. 1 (2015). Olomouc : Gymnasion, 2015, s. 62 – 66.
 • BARIAKOVÁ, Zuzana – KUBEALAKOVÁ, Martina: Univerzitná noc literatúry ako príklad service learningovej aktivity. In: Tvorivosť v škole – škola tvorivosti 3 : recenzovaný zborník príspevkov, on-line konferencia, Prešov, 28. 9. – 29. 9. 2015, 3. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2015, s. 8 – 18. 
 • BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, Alžbeta – HEINZOVÁ, Zuzana: Rozvoj komunikačných a sociálnych kompetencií študentov a študentiek UMB prostredníctvom predmetu Service learning. In: Człowiek w wielowymiarowym obszarze działań społecznych : kreacja, pomoc, interwencja.Piła : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Piłe, 2015, s. 29 – 47.
 • BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, Alžbeta et al.: Service learning – inovatívna stratégia vo vysokoškolskom vzdelávaní. In: Výchova avzdelávanie 2014: Kontexty vzdelávania avýchovy v súčasnej perspektíve : zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie 5. – 6. február 2014, Košice. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014.
 • BROZMANOVÁ-GREGOROVÁ, Alžbeta et al.: Service learning: inovatívna stratégia učenia (sa) : (vysokoškolská učebnica). Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014. 200 s. ISBN 978-80-557-0829-4. 
 • BROZMANOVÁ-GREGOROVÁ, Alžbeta – BARIAKOVÁ, Zuzana – HEINZOVÁ, Zuzana – KUBEALAKOVÁ, Martina – NEMCOVÁ, Lívia – ROVŇANOVÁ, Lenka – ŠOLCOVÁ, Jana: Service learning – priestor pre spojenie formálneho a neformálneho vzdelávania. In: Mládež a spoločnosť : slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže, roč. 20, č. 2 (2014). Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2014, s. 19 – 29.
 • BROZMANOVÁ-GREGOROVÁ, Alžbeta: Možnosti aplikácie koncepcie service learning v spoločných študijných programoch na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. In: Sociálna ekonomika a vzdelávanie : zborník vedeckých štúdií. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2014, s. 1 – 9.
 • BROZMANOVÁ-GREGOROVÁ, Alžbetaet al.: Experiences with implementation of service-learning at Matej Bel University in Banská Bystrica. In: European researcher : international multidisciplinary bilingual scientific journal, vol. 77, no. 6-2 (2014). Sochi : Academic publishing house Researcher, 2014, s. 1182 – 1188.
 • BARIAKOVÁ, Zuzana – KUBEALAKOVÁ, Martina: Tvorivá aplikácia vedomostí a zručností zo slovenského jazyka a literatúry stratégii service learning. In: Tvorivosť v škole – škola tvorivosti : recenzovaný zborník príspevkov, on-line konferencia 6. 11. – 7. 11. 2013. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2013, s. 8 – 17.
 • BROZMANOVÁ-GREGOROVÁ, Alžbeta: Možnosti využitia service-learning v pregraduálnej príprave sociálnych pracovníkov a pracovníčok. In: Pregraduálna príprava sociálnych pracovníkov, pracovníčok a sociológov, sociologičiek a možnosti ich uplatnenia v praxi : zborník príspevkov z vedeckého seminára konaného dňa 7. decembra 2012 v Prešove. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2013, s. 77 – 88.
 • BROZMANOVÁ-GREGOROVÁ, Alžbeta – BARIAKOVÁ, Zuzana – KUBEALAKOVÁ, Martina: Service learning – community in school, school in community. In: International Forum for Education, No. 1 (5) (2013). Toruń : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2013, s. 197 – 207.